|

ماه: خرداد ۱۳۸۵

صدای شب

من در شب، بعضی چیزها را بهتر و بهتر می بینم، گاهی با چشمهایی بسته…