|

ماه: آبان ۱۳۹۹

اصلا حواست هست؟

بگو ببینم!!!میدونی امروز چندشنبه است؟ می تونی بگی؟ نه؟! فکر نمی کنم بدونی!! اصلا حواست…